Klankbordgroepen Citadelpark

Sinds de eerste vergadering van de klankbordgroep op 2 mei 2012, heeft de stad nog drie inspraakmomenten georganiseerd, en dit op 27/09/12, 20/12/12 en 19/03/13. De klankbordgroep Citadelpark is een overlegplatform tussen inwoners, belanghebbende organisaties en de stad over de vernieuwing en herwaardering van het park. De groep volgt het hele proces vanaf de opmaak van de ontwerpregels – de zogenaamde ontwerpgrammatica – tot en met de uitvoering van de concrete projecten. Het actiecomité ‘Citadelpark voor Kinderen’ was op elk van deze overlegmomenten ruim vertegenwoordigd.

Met uitzondering van de eerste klankbordgroep die een overwegend informatief karakter had, werden tijdens de volgende bijeenkomsten de tussentijdse rapporten van het studiebureau over de ontwerpgrammatica besproken. Er werd gebrainstormd over verschillende thema’s zoals het parkprogramma, groen, het amfitheater, de gebouwen in het park, sport, paden en verkeer. Ook was er telkens aandacht voor de opvolging van de korte-termijn-maatregelen (zie artikel ‘Evaluatie tienpuntenplan…’). ‘Citadelpark voor kinderen’ blijft waakzaam voor de volgende lange termijn- aandachtspunten:

1. parkfunctie moet primeren

‘Citadelpark voor kinderen’ blijf bij haar standpunt dat de parkfunctie van het Citadelpark en haar historische waarde boven alles moeten blijven primeren. Activiteiten en evenmenten mogen de draagkracht van het park niet overstijgen. Laat het park gewoon een park zijn. Het rijke bomenbestand en de bestaande flora en fauna verdienen extra aandacht.

2. volledig verkeersvrij maken van het park

Het park moet absoluut kindvriendelijk zijn en veilig voor elke gebruiker. Het is bijgevolg evident om gemotoriseerde voertuigen uit het park te weren. Met de komst van de nieuwe speeltuin wordt dit aspect nog belangrijker. Ook de verkeerslus richting dierenasiel ter hoogte van de vijver blijft voor ‘Citadelpark voor kinderen’ een bezorgdheid. De stad wenst de lus rond het dierenasiel te vrijwaren om de werking van het dierenasiel niet in het gedrang te brengen.

3. de uitbreiding van de gebouwen (SMAK, ICC,…):

Het plan dat vandaag voorligt laat toe dat de bestaande functies in het park verder kunnen uitbreiden (SMAK, ICC,…), weliswaar zonder te raken aan de footprint van de gebouwen. Het is daarom noodzakelijk dat in het park een maximale bouwhoogte vastgelegd wordt. Wanneer het gebouwde volume toeneemt, zal dit ongetwijfeld tot gevolg hebben dat ook het aantal evenementen en activiteiten zal toenemen. ‘Citadelpark voor kinderen’ vraagt een duidelijke afbakening van het aantal en van het soort evenementen die in het park kunnen worden toegelaten. Cateringbedrijven en technofuiven horen volgens ‘Citadelpark voor kinderen’ in geen geval thuis in het park.

4. de logistieke verdieping onder het ICC:

In de ontwerpgrammatica is de realisatie van een ruime logistieke ondergrondse verdieping voorzien voor de toelevering van het ICC, Floraliënhal enz… ‘Citadelpark voor kinderen’ vraagt garanties dat deze verdieping nooit kan omgevormd worden tot een ondergrondse parking.

5. de toekomstige invulling van de Floraliënhal

Eén van de belangrijke voorstellen die op tafel liggen is het openwerken van de Floraliënhal en het inzetten ervan als zogenaamde ‘public umbrella’ die dienstig is voor het publiek in het algemeen, een idee dat ‘Citadelpark voor kinderen’ erg genegen is. ‘Citadelpark voor kinderen’ vreest echter dat, wanneer de functies rondom de hal niet worden afgebouwd maar worden uitgebreid en versterkt, de neutraliteit van de ‘public umbrella’ zal worden aangetast. De ruimte zal snel worden geclaimd voor de organisatie van vipgebeurens en zal dus veeleer een private in plaats van een publieke ruimte worden.
Met de huidige plannen stelt ‘Citadelpark voor kinderen’ zich ernstige vragen over de sterke klemtoon die men legt op het instandhouden en uitbouwen van de gebouwen in het park terwijl men in het duister blijft over waar het plan voor het park werkelijk inzet op de parkfunctie voor de stad en voor de buurt? Wellicht biedt precies de ruimte van de Floraliënhal mogelijkheden om in te zetten op deze parkfunctie. De gebouwencluster kan doorbroken worden, het klassieke park kan zoveel mogelijk bewaard worden, de Floraliënhal biedt als ‘public umbrella’ de ruimte voor een hedendaagse toevoeging aan het park. Het is de plek waar extra ruimte kan geboden worden aan de buurt, niet in het minst aan de diverse scholen in de buurt.

6. het statuut van de ontwerpgrammatica:

‘Citadelpark voor kinderen’ vraagt zich af wat het statuut is van de ontwerpgrammatica. In hoeverre is deze grammatica – na goedkeuring door de bevoegde instanties – bindend? Hoe zal men de uitgangspunten op lange termijn bewaken?

‘Citadelpark voor kinderen’ stelt verder vast dat waar de ontwerpgrammatica concrete uitspraken doet over het park, deze zeer vaag blijft over de gebouwen. ‘Citadelpark voor kinderen’ stelt zich dan ook de vraag of het masterplan – dat uiteindelijk een ontwerpgrammatica is geworden – wel voldoende is uitgewerkt en voldoet aan de initiële uitgangspunten, ondermeer feit dat men wil komen tot gebouwen die ‘te gast’ zijn in het park.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>