Klankbordgroepen Citadelpark

Sinds de eerste vergadering van de klankbordgroep op 2 mei 2012, heeft de stad nog drie inspraakmomenten georganiseerd, en dit op 27/09/12, 20/12/12 en 19/03/13. De klankbordgroep Citadelpark is een overlegplatform tussen inwoners, belanghebbende organisaties en de stad over de vernieuwing en herwaardering van het park. De groep volgt het hele proces vanaf de opmaak van de ontwerpregels – de zogenaamde ontwerpgrammatica – tot en met de uitvoering van de concrete projecten. Het actiecomité ‘Citadelpark voor Kinderen’ was op elk van deze overlegmomenten ruim vertegenwoordigd.

Met uitzondering van de eerste klankbordgroep die een overwegend informatief karakter had, werden tijdens de volgende bijeenkomsten de tussentijdse rapporten van het studiebureau over de ontwerpgrammatica besproken. Er werd gebrainstormd over verschillende thema’s zoals het parkprogramma, groen, het amfitheater, de gebouwen in het park, sport, paden en verkeer. Ook was er telkens aandacht voor de opvolging van de korte-termijn-maatregelen (zie artikel ‘Evaluatie tienpuntenplan…’). ‘Citadelpark voor kinderen’ blijft waakzaam voor de volgende lange termijn- aandachtspunten:

1. parkfunctie moet primeren

‘Citadelpark voor kinderen’ blijf bij haar standpunt dat de parkfunctie van het Citadelpark en haar historische waarde boven alles moeten blijven primeren. Activiteiten en evenmenten mogen de draagkracht van het park niet overstijgen. Laat het park gewoon een park zijn. Het rijke bomenbestand en de bestaande flora en fauna verdienen extra aandacht.

2. volledig verkeersvrij maken van het park

Het park moet absoluut kindvriendelijk zijn en veilig voor elke gebruiker. Het is bijgevolg evident om gemotoriseerde voertuigen uit het park te weren. Met de komst van de nieuwe speeltuin wordt dit aspect nog belangrijker. Ook de verkeerslus richting dierenasiel ter hoogte van de vijver blijft voor ‘Citadelpark voor kinderen’ een bezorgdheid. De stad wenst de lus rond het dierenasiel te vrijwaren om de werking van het dierenasiel niet in het gedrang te brengen.

3. de uitbreiding van de gebouwen (SMAK, ICC,…):

Het plan dat vandaag voorligt laat toe dat de bestaande functies in het park verder kunnen uitbreiden (SMAK, ICC,…), weliswaar zonder te raken aan de footprint van de gebouwen. Het is daarom noodzakelijk dat in het park een maximale bouwhoogte vastgelegd wordt. Wanneer het gebouwde volume toeneemt, zal dit ongetwijfeld tot gevolg hebben dat ook het aantal evenementen en activiteiten zal toenemen. ‘Citadelpark voor kinderen’ vraagt een duidelijke afbakening van het aantal en van het soort evenementen die in het park kunnen worden toegelaten. Cateringbedrijven en technofuiven horen volgens ‘Citadelpark voor kinderen’ in geen geval thuis in het park.

4. de logistieke verdieping onder het ICC:

In de ontwerpgrammatica is de realisatie van een ruime logistieke ondergrondse verdieping voorzien voor de toelevering van het ICC, Floraliënhal enz… ‘Citadelpark voor kinderen’ vraagt garanties dat deze verdieping nooit kan omgevormd worden tot een ondergrondse parking.

5. de toekomstige invulling van de Floraliënhal

Eén van de belangrijke voorstellen die op tafel liggen is het openwerken van de Floraliënhal en het inzetten ervan als zogenaamde ‘public umbrella’ die dienstig is voor het publiek in het algemeen, een idee dat ‘Citadelpark voor kinderen’ erg genegen is. ‘Citadelpark voor kinderen’ vreest echter dat, wanneer de functies rondom de hal niet worden afgebouwd maar worden uitgebreid en versterkt, de neutraliteit van de ‘public umbrella’ zal worden aangetast. De ruimte zal snel worden geclaimd voor de organisatie van vipgebeurens en zal dus veeleer een private in plaats van een publieke ruimte worden.
Met de huidige plannen stelt ‘Citadelpark voor kinderen’ zich ernstige vragen over de sterke klemtoon die men legt op het instandhouden en uitbouwen van de gebouwen in het park terwijl men in het duister blijft over waar het plan voor het park werkelijk inzet op de parkfunctie voor de stad en voor de buurt? Wellicht biedt precies de ruimte van de Floraliënhal mogelijkheden om in te zetten op deze parkfunctie. De gebouwencluster kan doorbroken worden, het klassieke park kan zoveel mogelijk bewaard worden, de Floraliënhal biedt als ‘public umbrella’ de ruimte voor een hedendaagse toevoeging aan het park. Het is de plek waar extra ruimte kan geboden worden aan de buurt, niet in het minst aan de diverse scholen in de buurt.

6. het statuut van de ontwerpgrammatica:

‘Citadelpark voor kinderen’ vraagt zich af wat het statuut is van de ontwerpgrammatica. In hoeverre is deze grammatica – na goedkeuring door de bevoegde instanties – bindend? Hoe zal men de uitgangspunten op lange termijn bewaken?

‘Citadelpark voor kinderen’ stelt verder vast dat waar de ontwerpgrammatica concrete uitspraken doet over het park, deze zeer vaag blijft over de gebouwen. ‘Citadelpark voor kinderen’ stelt zich dan ook de vraag of het masterplan – dat uiteindelijk een ontwerpgrammatica is geworden – wel voldoende is uitgewerkt en voldoet aan de initiële uitgangspunten, ondermeer feit dat men wil komen tot gebouwen die ‘te gast’ zijn in het park.

Klankbordgroep 20 december 2012

Bijdrage van de actiegroep ‘Citadelpark voor kinderen’ voor de klankbordgroep Citadelpark van 20 december 2012. Volgende thema’s komen aan bod: kortetermijn problematiek, klankbordgroep, kwalitetisbewaking van het project, industriële catering hoort niet thuis in het park, logistieke verdieping onder de Floraliënhal, draagkracht van het park en de prioriteit van de parkfunctie en andere. Link naar de volledige tekst is hier.

Klankbordgroep 27 september 2012

Bijdrage van de actiegroep Citadelpark voor kinderen voor de klankbordgroep van 27 september 2012. Ongeveer een jaar geleden, op het moment dat vijf ontwerpteams een voorstel uitwerkten, hebben wij onze bedenkingen betreffende het ontwikkelingsproces voor de lange-termijn ontwikkeling van het Citadelpark geformuleerd. Inmiddels zijn we een jaar verder. Als lid van de klankbordgroep hopen wij een constructieve bijdrage te kunnen leveren in het debat omtrent de verschillende deelaspecten van dit project. In functie van dat debat hebben wij onze bedenkingen bij de huidige stand van zaken geformuleerd: link naar de volledige tekst.

Klankbordgroep Citadelpark

Op 2 mei 2012 vond de eerste vergadering van de zogenaamde  klankbordgroep plaats. In deze groep, opgericht en erkend door de stad, wordt overlegd tussen inwoners, belanghebbende organisaties, betrokken professionelen en de Stad Gent over de vernieuwing van het Citadelpark. ‘Citadelpark voor Kinderen’ is goed vertegenwoordigd in dit overlegplatform en voelt zich gesterkt in haar visie over de toekomst van het park dankzij de zeer zichtbare steun via de groene ballonnen en andere kanalen zoals Facebook en de website (www.citadelparkvoorkinderen.be).

Wellicht denken velen dat het winnende project zonder meer is hoe het park er in de (verre) toekomst zal uitzien. Niet is echter minder waar.  De keuzes die de ontwerpers maakten, kunnen pas doorwegen wanneer een voldoende grote meerderheid van de klankbordgroep zich daar duidelijk achter schaart.

De klankbordgroep is samengesteld voor een lange termijn. Zij zal het hele proces van de heropwaardering van het Citadelpark begeleiden vanaf het opmaken van de ontwerpregels tot en met de uitvoering van de concrete projecten. Bij de verschillende stappen kunnen de deelnemers voorstellen en aandachtspunten formuleren. In de klankbordgroep worden weliswaar geen beslissingen genomen, toch is het een belangrijk medium om de buurt een stem te geven in het project. Laat ons dus gerust horen wat uw verwachtingen zijn over en bedenkingen bij de toekomst van het Citadelpark

De eerste vergadering had een overwegend informatief karakter. De deelnemers van de klankbordgroep stelden zichzelf voor en het project Citadelpark werd uitgebreid toegelicht. Ook was er aandacht voor de stand van zaken van de korte-termijn-maatregelen. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 27 september. Dan wordt het tussentijds rapport van het studiebureau over de ontwerpgrammatica voor het park gepresenteerd en besproken.