Klankbordgroepen Citadelpark

Sinds de eerste vergadering van de klankbordgroep op 2 mei 2012, heeft de stad nog drie inspraakmomenten georganiseerd, en dit op 27/09/12, 20/12/12 en 19/03/13. De klankbordgroep Citadelpark is een overlegplatform tussen inwoners, belanghebbende organisaties en de stad over de vernieuwing en herwaardering van het park. De groep volgt het hele proces vanaf de opmaak van de ontwerpregels – de zogenaamde ontwerpgrammatica – tot en met de uitvoering van de concrete projecten. Het actiecomité ‘Citadelpark voor Kinderen’ was op elk van deze overlegmomenten ruim vertegenwoordigd.

Met uitzondering van de eerste klankbordgroep die een overwegend informatief karakter had, werden tijdens de volgende bijeenkomsten de tussentijdse rapporten van het studiebureau over de ontwerpgrammatica besproken. Er werd gebrainstormd over verschillende thema’s zoals het parkprogramma, groen, het amfitheater, de gebouwen in het park, sport, paden en verkeer. Ook was er telkens aandacht voor de opvolging van de korte-termijn-maatregelen (zie artikel ‘Evaluatie tienpuntenplan…’). ‘Citadelpark voor kinderen’ blijft waakzaam voor de volgende lange termijn- aandachtspunten:

1. parkfunctie moet primeren

‘Citadelpark voor kinderen’ blijf bij haar standpunt dat de parkfunctie van het Citadelpark en haar historische waarde boven alles moeten blijven primeren. Activiteiten en evenmenten mogen de draagkracht van het park niet overstijgen. Laat het park gewoon een park zijn. Het rijke bomenbestand en de bestaande flora en fauna verdienen extra aandacht.

2. volledig verkeersvrij maken van het park

Het park moet absoluut kindvriendelijk zijn en veilig voor elke gebruiker. Het is bijgevolg evident om gemotoriseerde voertuigen uit het park te weren. Met de komst van de nieuwe speeltuin wordt dit aspect nog belangrijker. Ook de verkeerslus richting dierenasiel ter hoogte van de vijver blijft voor ‘Citadelpark voor kinderen’ een bezorgdheid. De stad wenst de lus rond het dierenasiel te vrijwaren om de werking van het dierenasiel niet in het gedrang te brengen.

3. de uitbreiding van de gebouwen (SMAK, ICC,…):

Het plan dat vandaag voorligt laat toe dat de bestaande functies in het park verder kunnen uitbreiden (SMAK, ICC,…), weliswaar zonder te raken aan de footprint van de gebouwen. Het is daarom noodzakelijk dat in het park een maximale bouwhoogte vastgelegd wordt. Wanneer het gebouwde volume toeneemt, zal dit ongetwijfeld tot gevolg hebben dat ook het aantal evenementen en activiteiten zal toenemen. ‘Citadelpark voor kinderen’ vraagt een duidelijke afbakening van het aantal en van het soort evenementen die in het park kunnen worden toegelaten. Cateringbedrijven en technofuiven horen volgens ‘Citadelpark voor kinderen’ in geen geval thuis in het park.

4. de logistieke verdieping onder het ICC:

In de ontwerpgrammatica is de realisatie van een ruime logistieke ondergrondse verdieping voorzien voor de toelevering van het ICC, Floraliënhal enz… ‘Citadelpark voor kinderen’ vraagt garanties dat deze verdieping nooit kan omgevormd worden tot een ondergrondse parking.

5. de toekomstige invulling van de Floraliënhal

Eén van de belangrijke voorstellen die op tafel liggen is het openwerken van de Floraliënhal en het inzetten ervan als zogenaamde ‘public umbrella’ die dienstig is voor het publiek in het algemeen, een idee dat ‘Citadelpark voor kinderen’ erg genegen is. ‘Citadelpark voor kinderen’ vreest echter dat, wanneer de functies rondom de hal niet worden afgebouwd maar worden uitgebreid en versterkt, de neutraliteit van de ‘public umbrella’ zal worden aangetast. De ruimte zal snel worden geclaimd voor de organisatie van vipgebeurens en zal dus veeleer een private in plaats van een publieke ruimte worden.
Met de huidige plannen stelt ‘Citadelpark voor kinderen’ zich ernstige vragen over de sterke klemtoon die men legt op het instandhouden en uitbouwen van de gebouwen in het park terwijl men in het duister blijft over waar het plan voor het park werkelijk inzet op de parkfunctie voor de stad en voor de buurt? Wellicht biedt precies de ruimte van de Floraliënhal mogelijkheden om in te zetten op deze parkfunctie. De gebouwencluster kan doorbroken worden, het klassieke park kan zoveel mogelijk bewaard worden, de Floraliënhal biedt als ‘public umbrella’ de ruimte voor een hedendaagse toevoeging aan het park. Het is de plek waar extra ruimte kan geboden worden aan de buurt, niet in het minst aan de diverse scholen in de buurt.

6. het statuut van de ontwerpgrammatica:

‘Citadelpark voor kinderen’ vraagt zich af wat het statuut is van de ontwerpgrammatica. In hoeverre is deze grammatica – na goedkeuring door de bevoegde instanties – bindend? Hoe zal men de uitgangspunten op lange termijn bewaken?

‘Citadelpark voor kinderen’ stelt verder vast dat waar de ontwerpgrammatica concrete uitspraken doet over het park, deze zeer vaag blijft over de gebouwen. ‘Citadelpark voor kinderen’ stelt zich dan ook de vraag of het masterplan – dat uiteindelijk een ontwerpgrammatica is geworden – wel voldoende is uitgewerkt en voldoet aan de initiële uitgangspunten, ondermeer feit dat men wil komen tot gebouwen die ‘te gast’ zijn in het park.

Evaluatie tienpuntenplan voor het Citadelpark

In december 2011 organiseerde het stadsbestuur een wandeling in het park. Tijdens die wandeling werden veel grootse plannen uiteengezet door de burgemeester en een aantal schepenen. Citadelpark voor Kinderen had een kersvers tienpuntenplan voor het Citadelpark bij. Hoe kunnen we op korte termijn, met weinig geld, veel parkgebruikers tevreden maken? Juni 2013 : we maken de balans op. Wat is er met ons tienpuntenplan gebeurd? Wat is ons rapport EN dat van het stadsbestuur ?

1 Vrachtwagens en verkeer uit het park: geslaagd met voorbehoud

de Paul Bergmansdreef en de Jules Bretondreef in de Leopoldlaan zijn opnieuw afgesloten als toegangen voor auto’s.

De Leopoldlaan is zone 30 en éénrichting geworden. Het aantal parkeerplaatsen is uitgebreid.

De stroom vrachtwagens die dag en nacht naar de cateraar reed is fel verminderd.
Toch blijven er ook vandaag nog auto’s door het park naar de cateraar rijden …

2 Schaf de Azaleaparking af: geslaagd

De Azaleaparking is weg. Op 29 juni wordt de nieuwe speeltuin ingehuldigd.
Het lukt steeds vaker om de bezoekers van events, zelfs VIP’s, naar de parkings van het Sint Pietersplein en het Sint Pietersstation te loodsen.

3 Personeel musea en cateringfirma’s parkeren niet in het park : net niet geslaagd

We moeten jammergenoeg vaststellen dat dit eindelijk gelukt is bij de cateraar, maar niet bij het personeel van het SMAK . Zijn die cultuurprofessionals koele lovers van het park en het groen? Wie weet gaan de ambtenaren van de stad binnenkort ook in het Zuidpark parkeren. Hier is nog werk aan de winkel!

4 Minimumverkeer aan maximum 10 km per uur, ook op toegangsweg naar het hondenasiel: niet geslaagd

Iedereen kan nog steeds de toegang naar het dierenasiel gebruiken, ook mensen die niet naar het dierenasiel gaan.

5 Paaltjes terugzetten in afwachting van verkeersvrij park: te delibereren

De paaltjes worden nog steeds vrolijk aan de kant gegooid door wie graag wil doorrijden bijvoorbeeld aan de zijkant van het SMAK.

De stad heeft een aantal paaltjes vastgezet. Deze paaltjes blijven nu uiteraard staan!

6 Opkuis werfmateriaal en zwerfvuil in het park : te delibereren

Het werfmateriaal en de resten van de werken in de buurt zijn langzaam verdwenen.
Alle goeie intenties ten spijt wordt het park niet altijd opgekuist en ligt de lelijke betonvlakte na de afbraak van Hal 6 er nog altijd even desolaat bij.

7 Ruim wekelijks vuil en zwerfvuil op in het park: niet geslaagd

Er zijn geen vuilbakken bijgezet in het park en zowel groot- als kleinschalige activiteiten zorgen ervoor dat er vuil achtergelaten wordt. Beterschap in zicht ?
Er is nood aan een parkattitude. Op warme dagen, lijkt het park na de middagpauze vaak op een stort. Sensibilisering is duidelijk niet gelukt.

8 Proper grasveld: niet geslaagd

De propere grasvelden, in de zomer ligweides, worden haast volledig ingepalmd door de verzameling grafzerken. Is Track nog niet helemaal afgelopen?

De helling is terug “grafzerkvrij” en wordt opnieuw een plaats voor sleeplezier in de winter.

9 Politiepatrouilles en/of een parkwachter: niet geslaagd

De parkwachter zou bestaan, maar niemand kent hem/haar of heeft hem/haar al gespot.
De politie komt niet meer of niet minder dan vroeger.

10 Beveilig uitrit richting station: niet geslaagd

Er is niets veranderd. De fietsers zoeven nog altijd de helling af, het park uit de rijweg op.
De chauffeurs die voorbijkomen hopen nog altijd dat ze geen fietser zullen aanrijden.

De balans mag er best zijn, maar er is nog geen reden tot juichen. Ons park is nog steeds geen tuin voor de buurt. Wij gaan door en hopen van het stadsbestuur hetzelfde.
We zijn nog steeds blij met jullie steun, mails, bedenkingen. We rekenen op jullie kritische kijk op wat er reilt en zeilt in het Citadelpark.

Klankbordgroep 20 december 2012

Bijdrage van de actiegroep ‘Citadelpark voor kinderen’ voor de klankbordgroep Citadelpark van 20 december 2012. Volgende thema’s komen aan bod: kortetermijn problematiek, klankbordgroep, kwalitetisbewaking van het project, industriële catering hoort niet thuis in het park, logistieke verdieping onder de Floraliënhal, draagkracht van het park en de prioriteit van de parkfunctie en andere. Link naar de volledige tekst is hier.

STAD GENT Bestuursakkoord 2013-2018: Het Citadelpark

Het nieuwe bestuursakkoord van de stad Gent is voorgesteld. Het Citadelpark kreeg een aparte rubriek en komt in een aantal andere rubrieken i.v.m. groen in de stad soms wel, soms niet aan bod. We hebben de passages die volgens ons belangrijk zijn voor het Citadelpark geselecteerd.

Zin om te reageren? Dit kan hier of op Facebook.

STAD GENT Bestuursakkoord 2013-2018:
Het Citadelpark

Bl. 29

3.55 Nabij de afrit van de autosnelweg, in de zone tussen de Sint-Lievenslaan en de Okapistraat, bouwen we een uitgebreide Park&Ride met rechtstreekse toegang voor het verkeer komende van de autosnelweg en de kleine ring. Deze P&R laat toe om meteen over te stappen op de bestaande tramlijn 4 in de richting van het stadscentrum en op de toekomstige tramlijn 7 (prioritair te realiseren tussen het Sint-Pietersstation en de Zuid), waardoor ook een optimale verbinding ontstaat met de stations, het ICC, de zone rond het Citadelpark en het kunstenkwartier. Nabij de P&R worden ook een fietsenparking en een verhuurcentrum voor deelfietsen uitgebouwd. Het verkeer dat de B401 volgt, kan enkel deze P&R in- en uitrijden en niet verder stadinwaarts rijden. Aan het Vlaams Gewest wordt gevraagd om het resterende gedeelte van de B401 af te breken, waardoor het Zuidpark gevoelig kan vergroot worden. Wagens die willen doorrijden in de richting van het stadscentrum zullen de autosnelweg dienen te verlaten op de afrit ‘Alle richtingen’ en via de kleine ring of een versmalde weg langsheen de Zuidparklaan moeten rijden.

Bl.33

4.1 Zowel bij grote projecten, bij de aanpak van de 19de-eeuwse gordel als bij de verdere verdichting van de kernstad staat de ambitie centraal om Gent als een leefbare stad te behouden en de selectieve stadsvlucht te keren. Daarom wordt er prioritair rekening gehouden met de bekommernissen van (gezinnen met) kinderen. Gent wil zich ook in die zin onderscheiden als de kindvriendelijkste stad in Vlaanderen.

Bl. 36

4.24 We kiezen voor meer en kwalitatieve publieke ruimte. De publieke ruimte is de woonkamer van de stad. Bij elk stadsontwikkelingsproject gaat daarom aandacht naar voldoende publieke ontmoetingsruimte (parken en pleinen). We werken daarbij naar meer samenhang, aandacht voor herkenbaarheid en geborgenheid (identiteit van de buurt) en een beheer in samenspraak met de omwonenden.

4.25 Bij de inrichting van het openbaar domein wordt uitgegaan van het principe: eerst de zachte weggebruiker.

4.26 Woonstraten, pleinen en parken worden zoveel mogelijk op maat van kinderen ingericht. We zorgen er voor dat kinderen zich op een veilige manier kunnen verplaatsen naar school, naar speelruimtes en naar recreatievoorzieningen. Er wordt in elke wijk en buurt werk gemaakt van een gebiedsdekkend en aaneengesloten speelruimteweefsel.

Bl. 38

4.44 Er komt een stedelijke bouwmeester die de beoogde architecturale kwaliteit als belangrijke pijler van Gent, stad van Kennis en Cultuur, zal bewaken en stimuleren. Op termijn treedt hij in de plaats van de diverse afzonderlijke kwaliteitsteams bij grote stadsprojecten. Hij heeft voeling met het Gentse stedelijke weefsel en zijn rol moet duidelijk gedefinieerd worden. Zijn aanstelling kan leiden tot de afschaffing van een aantal andere adviesorganen, en het inkorten van de vergunningsprocedures. Hij focust zich in het bijzonder op de grootschalige projectontwikkelingen, maar ook op elke ingreep in gevoelige zones vanuit het oogpunt van monumenten- en landschapszorg. Bij de uitwerking wordt er over gewaakt dat dit de besluitvorming over projecten niet versnippert of vertraagt.

Bl. 47

Voldoende groen en natuur zijn essentieel voor de leefbaarheid van een stad. Aan de ene kant biedt leven in de stad veel voordelen op ecologisch, sociaal en economisch vlak, aan de andere kant maakt de aanwezigheid van groen en natuur onder de vorm van parken, groene longen, maar ook lanen, wijkgroen en tuinen het wonen in de stad aantrekkelijk.

Kwaliteitsvol groen en biodiverse natuur zijn hierbij speerpunten voor een gezonde en aangename Gentse leefomgeving: van groendaken, privé- en geveltuinen over gespreide buurt- en wijkparken en groenassen naar vlot bereikbare groenpolen, stadsbossen en grotere natuurgebieden.

Er is zowel nood aan woongroen, wijkparken als grote groene longen. In 2009 beschikte 39% van de inwoners, conform de groennorm, over een wijkpark (= minimum 1 ha groot) op een aanvaardbare afstand (maximaal 400 m). Dit aantal fors verhogen op relatief korte termijn is één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren.

Bomen beïnvloeden het microklimaat van de stad, ze hebben een afkoelend effect. In tijden van klimaatverandering en opwarming kunnen bomen dus ook op dat vlak enig soelaas bieden. Anderzijds is het nodig om bij de keuze van beplanting rekening te houden met de toekomstige klimaatwijzigingen (klimaatrobuustheid van het groenbeleid).

Bl. 50

6.22. Het masterplan Citadelpark wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij de parkfunctie geherwaardeerd wordt. Dit vraagt het drastisch verminderen van de verharde oppervlakte in het park, het versmallen van de (auto)wegen tot voet- en fietspaden en uiteraard het weren van gemotoriseerd verkeer.

Binnen dit masterplan kan de Floraliënhal opgewaardeerd worden en dienen als overdekte parkzone en als ondersteuning en draaischijf voor de omliggende gebouwen (SMAK, Kuipke en congrescentrum). Onder de Floraliënhal bestaat de mogelijkheid om een ondergrondse logistieke ruimte met parkeermogelijkheden te voorzien voor de gebruikers van de infrastructuur (leveranciers, exposanten, artiesten, sportlui, en verzorgers).

We realiseren een autovrij museumplein met ruimte voor tram 7 tussen het SMAK en het MSK. Tegelijk wordt het park geïntegreerd in de realisatie van de Cultuurkilometer. De herwaardering van het park gebeurt, net als het zoeken naar alternatieven voor het buurtparkeren, in samenspraak met de buurtbewoners.

[...]

6.25. We willen dat onze parken gerespecteerd worden als de gemeenschappelijke tuin van alle Gentenaars. Om de plaag van het zwerfvuil te bestrijden en de leefregels te laten naleven zullen de gemeenschapswachten regelmatig zichtbaar aanwezig zijn in de parken.

Bl. 85

12.39 We ontwikkelen het Kunstenkwartier als een toeristische trekpleister, met de Krook, de gerenoveerde Boekentoren, het Citadelpark en de musea als belangrijkste troeven.

Bl. 87

13.4 De straten, pleinen en parken zijn publiek domein en voor iedereen toegankelijk. We dragen zorg voor het specifieke karakter van elk van die plekken, en voor hun rol als ontmoetingsruimte. De aard en omvang van de activiteiten die er georganiseerd worden, staan in verhouding tot de beschikbare capaciteit en draagkracht van plek en buurt. We zorgen ervoor dat de reclamevoering binnen de redelijke perken blijft met respect voor de openbare ruimte en/of het historische kader.

Bl. 90

14.11 We willen de bestaande klankbordgroepen verder laten evolueren tot open buurtstuurgroepen waar debat mogelijk is tussen inwoners, ontwerpers en de betrokken ambtenaren vanaf de start van een project. We waken erover dat deze inspraakorganen de diversiteit in de wijk weerspiegelen. Stadsambtenaren worden extra gevormd om participatief te gaan werken.

Zin om te reageren? Dit kan hier of op Facebook.

Klankbordgroep 27 september 2012

Bijdrage van de actiegroep Citadelpark voor kinderen voor de klankbordgroep van 27 september 2012. Ongeveer een jaar geleden, op het moment dat vijf ontwerpteams een voorstel uitwerkten, hebben wij onze bedenkingen betreffende het ontwikkelingsproces voor de lange-termijn ontwikkeling van het Citadelpark geformuleerd. Inmiddels zijn we een jaar verder. Als lid van de klankbordgroep hopen wij een constructieve bijdrage te kunnen leveren in het debat omtrent de verschillende deelaspecten van dit project. In functie van dat debat hebben wij onze bedenkingen bij de huidige stand van zaken geformuleerd: link naar de volledige tekst.

Klankbordgroep Citadelpark

Op 2 mei 2012 vond de eerste vergadering van de zogenaamde  klankbordgroep plaats. In deze groep, opgericht en erkend door de stad, wordt overlegd tussen inwoners, belanghebbende organisaties, betrokken professionelen en de Stad Gent over de vernieuwing van het Citadelpark. ‘Citadelpark voor Kinderen’ is goed vertegenwoordigd in dit overlegplatform en voelt zich gesterkt in haar visie over de toekomst van het park dankzij de zeer zichtbare steun via de groene ballonnen en andere kanalen zoals Facebook en de website (www.citadelparkvoorkinderen.be).

Wellicht denken velen dat het winnende project zonder meer is hoe het park er in de (verre) toekomst zal uitzien. Niet is echter minder waar.  De keuzes die de ontwerpers maakten, kunnen pas doorwegen wanneer een voldoende grote meerderheid van de klankbordgroep zich daar duidelijk achter schaart.

De klankbordgroep is samengesteld voor een lange termijn. Zij zal het hele proces van de heropwaardering van het Citadelpark begeleiden vanaf het opmaken van de ontwerpregels tot en met de uitvoering van de concrete projecten. Bij de verschillende stappen kunnen de deelnemers voorstellen en aandachtspunten formuleren. In de klankbordgroep worden weliswaar geen beslissingen genomen, toch is het een belangrijk medium om de buurt een stem te geven in het project. Laat ons dus gerust horen wat uw verwachtingen zijn over en bedenkingen bij de toekomst van het Citadelpark

De eerste vergadering had een overwegend informatief karakter. De deelnemers van de klankbordgroep stelden zichzelf voor en het project Citadelpark werd uitgebreid toegelicht. Ook was er aandacht voor de stand van zaken van de korte-termijn-maatregelen. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 27 september. Dan wordt het tussentijds rapport van het studiebureau over de ontwerpgrammatica voor het park gepresenteerd en besproken.