Volg de bouw van de nieuwe speeltuin op de voet!

 

Op 19 maart 2013 ontving Citadelpark voor kinderen een mail van schepen Tom Balthazar.
Hieronder kan u de paragraaf over de speeltuin en het autovrij maken van het park lezen:

” Als de weersomstandigheden het toelaten starten de werken de tweede helft van maart 2013; zij zullen afgerond zijn tegen eind mei 2013. De werken bestaan uit (chronologisch):

• het uitgraven van de ‘zandbak’ en van de plaats waar de picknicktafels komen
• het plaatsen van boordstenen
• het uitvoeren van kleinere voorbereidende werken nodig voor de plaatsing van de sporttoestellen
• het verplaatsen van een combinatietoestel van het oude speelterrein naar de nieuwe zandbak op de vroegere Azaleaparking;
• het plaatsen van de zitbanken en picknicktafels;
• het wegnemen van de overige oude speeltoestellen/zandbakken en het inzaaien van het oude speelterrein met gras (waar nodig aanvullen met teelaarde);
• het plaatsen van nieuwe speel- en sporttoestellen en het vullen van de nieuwe ‘zandbak’ met zand.

Tijdens het voorjaar 2013 zullen aanpassingen worden uitgevoerd aan de Floraliënhal en aan de toegang tot de parking van het SMAK. Hierdoor zullen de laad- en losbewegingen van ICC, Kuipke, SMAK en cateraar via de Van Rijsselberghedreef, de parking voor het SMAK en de Floraliënhal kunnen verlopen. Op dat moment zal de toegang langs de Leopold II-laan worden afgesloten en wordt het westelijk deel van het Citadelpark autovrij (met uitzondering van voertuigen voor diensten zoals IVAGO en Groendienst).”

Volg de bouw van de nieuwe speeltuin op onze website.

Klankbordgroep 20 december 2012

Bijdrage van de actiegroep ‘Citadelpark voor kinderen’ voor de klankbordgroep Citadelpark van 20 december 2012. Volgende thema’s komen aan bod: kortetermijn problematiek, klankbordgroep, kwalitetisbewaking van het project, industriële catering hoort niet thuis in het park, logistieke verdieping onder de Floraliënhal, draagkracht van het park en de prioriteit van de parkfunctie en andere. Link naar de volledige tekst is hier.

Winter nachtmerie

Artikel en fotoset in Het Nieuwsblad on-line:

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLDVA_20121207_003

GENT - De eerste sneeuw viel deze nacht over de groene heuvels van het Citadelpark. Menig kinderhart ging sneller slaan. De slee werden vanonder het stof gehaald. Moonboats werden vast geknoopt… Jammer maar helaas, de sneeuw was van een bedenkelijke kwaliteit.

Dat weerhield de leerlingen van basisschool Van Monckhoven echter niet om toch richting park te trekken richting slee heuvel. Daar poseerden zij gewillig voor de lenzen van een duo fotografen. De sleeheuvel is tot hun ontsteltenis nog steeds bezaaid met grafmonumenten uit een ver Track verleden. De leerlingen willen met hun boze blikken benadrukken dat ze die marmeren klompen niet waarderen op deze plaats. Laat de boodschap duidelijk zijn, deze kinderen waarderen kunst, maar hadden graag een snelle heroriëntering van dit bombastisch werk… Ze hopen dat het S.M.A.K. en het stadsbestuur héél snelle beslissingen durven nemen, want wie weet is de volgende winterprik wel beladen met kwaliteitsvolle sneeuw….

 

STAD GENT Bestuursakkoord 2013-2018: Het Citadelpark

Het nieuwe bestuursakkoord van de stad Gent is voorgesteld. Het Citadelpark kreeg een aparte rubriek en komt in een aantal andere rubrieken i.v.m. groen in de stad soms wel, soms niet aan bod. We hebben de passages die volgens ons belangrijk zijn voor het Citadelpark geselecteerd.

Zin om te reageren? Dit kan hier of op Facebook.

STAD GENT Bestuursakkoord 2013-2018:
Het Citadelpark

Bl. 29

3.55 Nabij de afrit van de autosnelweg, in de zone tussen de Sint-Lievenslaan en de Okapistraat, bouwen we een uitgebreide Park&Ride met rechtstreekse toegang voor het verkeer komende van de autosnelweg en de kleine ring. Deze P&R laat toe om meteen over te stappen op de bestaande tramlijn 4 in de richting van het stadscentrum en op de toekomstige tramlijn 7 (prioritair te realiseren tussen het Sint-Pietersstation en de Zuid), waardoor ook een optimale verbinding ontstaat met de stations, het ICC, de zone rond het Citadelpark en het kunstenkwartier. Nabij de P&R worden ook een fietsenparking en een verhuurcentrum voor deelfietsen uitgebouwd. Het verkeer dat de B401 volgt, kan enkel deze P&R in- en uitrijden en niet verder stadinwaarts rijden. Aan het Vlaams Gewest wordt gevraagd om het resterende gedeelte van de B401 af te breken, waardoor het Zuidpark gevoelig kan vergroot worden. Wagens die willen doorrijden in de richting van het stadscentrum zullen de autosnelweg dienen te verlaten op de afrit ‘Alle richtingen’ en via de kleine ring of een versmalde weg langsheen de Zuidparklaan moeten rijden.

Bl.33

4.1 Zowel bij grote projecten, bij de aanpak van de 19de-eeuwse gordel als bij de verdere verdichting van de kernstad staat de ambitie centraal om Gent als een leefbare stad te behouden en de selectieve stadsvlucht te keren. Daarom wordt er prioritair rekening gehouden met de bekommernissen van (gezinnen met) kinderen. Gent wil zich ook in die zin onderscheiden als de kindvriendelijkste stad in Vlaanderen.

Bl. 36

4.24 We kiezen voor meer en kwalitatieve publieke ruimte. De publieke ruimte is de woonkamer van de stad. Bij elk stadsontwikkelingsproject gaat daarom aandacht naar voldoende publieke ontmoetingsruimte (parken en pleinen). We werken daarbij naar meer samenhang, aandacht voor herkenbaarheid en geborgenheid (identiteit van de buurt) en een beheer in samenspraak met de omwonenden.

4.25 Bij de inrichting van het openbaar domein wordt uitgegaan van het principe: eerst de zachte weggebruiker.

4.26 Woonstraten, pleinen en parken worden zoveel mogelijk op maat van kinderen ingericht. We zorgen er voor dat kinderen zich op een veilige manier kunnen verplaatsen naar school, naar speelruimtes en naar recreatievoorzieningen. Er wordt in elke wijk en buurt werk gemaakt van een gebiedsdekkend en aaneengesloten speelruimteweefsel.

Bl. 38

4.44 Er komt een stedelijke bouwmeester die de beoogde architecturale kwaliteit als belangrijke pijler van Gent, stad van Kennis en Cultuur, zal bewaken en stimuleren. Op termijn treedt hij in de plaats van de diverse afzonderlijke kwaliteitsteams bij grote stadsprojecten. Hij heeft voeling met het Gentse stedelijke weefsel en zijn rol moet duidelijk gedefinieerd worden. Zijn aanstelling kan leiden tot de afschaffing van een aantal andere adviesorganen, en het inkorten van de vergunningsprocedures. Hij focust zich in het bijzonder op de grootschalige projectontwikkelingen, maar ook op elke ingreep in gevoelige zones vanuit het oogpunt van monumenten- en landschapszorg. Bij de uitwerking wordt er over gewaakt dat dit de besluitvorming over projecten niet versnippert of vertraagt.

Bl. 47

Voldoende groen en natuur zijn essentieel voor de leefbaarheid van een stad. Aan de ene kant biedt leven in de stad veel voordelen op ecologisch, sociaal en economisch vlak, aan de andere kant maakt de aanwezigheid van groen en natuur onder de vorm van parken, groene longen, maar ook lanen, wijkgroen en tuinen het wonen in de stad aantrekkelijk.

Kwaliteitsvol groen en biodiverse natuur zijn hierbij speerpunten voor een gezonde en aangename Gentse leefomgeving: van groendaken, privé- en geveltuinen over gespreide buurt- en wijkparken en groenassen naar vlot bereikbare groenpolen, stadsbossen en grotere natuurgebieden.

Er is zowel nood aan woongroen, wijkparken als grote groene longen. In 2009 beschikte 39% van de inwoners, conform de groennorm, over een wijkpark (= minimum 1 ha groot) op een aanvaardbare afstand (maximaal 400 m). Dit aantal fors verhogen op relatief korte termijn is één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren.

Bomen beïnvloeden het microklimaat van de stad, ze hebben een afkoelend effect. In tijden van klimaatverandering en opwarming kunnen bomen dus ook op dat vlak enig soelaas bieden. Anderzijds is het nodig om bij de keuze van beplanting rekening te houden met de toekomstige klimaatwijzigingen (klimaatrobuustheid van het groenbeleid).

Bl. 50

6.22. Het masterplan Citadelpark wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij de parkfunctie geherwaardeerd wordt. Dit vraagt het drastisch verminderen van de verharde oppervlakte in het park, het versmallen van de (auto)wegen tot voet- en fietspaden en uiteraard het weren van gemotoriseerd verkeer.

Binnen dit masterplan kan de Floraliënhal opgewaardeerd worden en dienen als overdekte parkzone en als ondersteuning en draaischijf voor de omliggende gebouwen (SMAK, Kuipke en congrescentrum). Onder de Floraliënhal bestaat de mogelijkheid om een ondergrondse logistieke ruimte met parkeermogelijkheden te voorzien voor de gebruikers van de infrastructuur (leveranciers, exposanten, artiesten, sportlui, en verzorgers).

We realiseren een autovrij museumplein met ruimte voor tram 7 tussen het SMAK en het MSK. Tegelijk wordt het park geïntegreerd in de realisatie van de Cultuurkilometer. De herwaardering van het park gebeurt, net als het zoeken naar alternatieven voor het buurtparkeren, in samenspraak met de buurtbewoners.

[...]

6.25. We willen dat onze parken gerespecteerd worden als de gemeenschappelijke tuin van alle Gentenaars. Om de plaag van het zwerfvuil te bestrijden en de leefregels te laten naleven zullen de gemeenschapswachten regelmatig zichtbaar aanwezig zijn in de parken.

Bl. 85

12.39 We ontwikkelen het Kunstenkwartier als een toeristische trekpleister, met de Krook, de gerenoveerde Boekentoren, het Citadelpark en de musea als belangrijkste troeven.

Bl. 87

13.4 De straten, pleinen en parken zijn publiek domein en voor iedereen toegankelijk. We dragen zorg voor het specifieke karakter van elk van die plekken, en voor hun rol als ontmoetingsruimte. De aard en omvang van de activiteiten die er georganiseerd worden, staan in verhouding tot de beschikbare capaciteit en draagkracht van plek en buurt. We zorgen ervoor dat de reclamevoering binnen de redelijke perken blijft met respect voor de openbare ruimte en/of het historische kader.

Bl. 90

14.11 We willen de bestaande klankbordgroepen verder laten evolueren tot open buurtstuurgroepen waar debat mogelijk is tussen inwoners, ontwerpers en de betrokken ambtenaren vanaf de start van een project. We waken erover dat deze inspraakorganen de diversiteit in de wijk weerspiegelen. Stadsambtenaren worden extra gevormd om participatief te gaan werken.

Zin om te reageren? Dit kan hier of op Facebook.

Wist je dat…

… er ooit 208 gemeenten in België een wielerbaan hadden, weliswaar haast allemaal zomerbanen.  De eerste wielerbaan te Gent was tegelijk een hippodroom en bevond zich van 1892 tot 1901 op de huidige Bijlokesite (foto).

… de eerste winterpiste te Gent in de grote zaal van het Floraliapaleis werd gebouwd in 1922.  Het was er ijskoud.  Daarom werd in 1929 de wielerbaan van Kortrijk naar Gent verhuisd en in de kleinere zaal naast de Floraliahall ondergebracht.  Deze vroegere serre was lekker warm, heel gezellig en werd daarom “het Kuipke“ genoemd.  Tijdens de Floraliën werd de wielerbaan tijdelijk afgebroken.  Op 12 november 1962 brandde “het Kuipke” volledig af.

… het huidige “Kuipke” in 1968 haar deuren opende. De nieuwe piste was precies even lang als de vorige.  Verder waren er nog winterbanen in Antwerpen, Brussel en eventjes in Charleroi.  In het Antwerpse Sportpaleis werd in 2001 voor het laatst gekoerst. De wielerbaan van Brussel zou in de kelders van Vorst Nationaal liggen rotten.

… het baanwielrennen vroeger veel populairder was dan de huidige wielerwedstrijden.  Er was vroeger immers geen televisie.  De allereerste wielerbaantoeristen waren vooral rijke burgers, fietsen was een elitaire hobby. Toen deze hun fietsen voor auto’s ruilden, werd het wielrennen een echte volkssport. Nu de zesdaagsen een evenement geworden zijn, komt ook een heel ander publiek een keer per jaar naar een wielerbaan.

… het ‘Citadelpark voor kinderen’ ervoor zal ijveren dat de zesdaagse zich als gast gedraagt in het park, daarbij maximaal gebruikt maakt van de bestaande infrastructuur in en rond het park.  We zagen de voorbije jaren immers met lede ogen toe hoe hele delen van het park zes dagen lang veranderden in vipparking, toilettencomplex, keuken en cateringtentenvlakte…

Bronnen:
- De Byloke en iets verder, internet, 26 september 2013 (http://sint-pietersdorp.be/ppts/gent%203a.pdf)
- MOEYAERT B., Van wielerbaan tot … “Velo-droom” De geschiedenis van het baanwielrennen in België van 1890 tot 2003, internet, 26 september 2013 (http://www.ethesis.net/wielerbaan/wielerbaan_inhoud.htm)

 

Dat andere Citadelpark

Af en toe eens dromen mag…zoals over dat andere citadelpark (le parc de la citadelle) in Rijsel. Toegegeven, je kan ons park qua grootte niet vergelijken met een park van 70 ha, maar de oorsprong is dezelfde. Een grote, stervormige citadel deed er lang dienst als verdedigingsbolwerk. Bomen waren hier niet toegestaan… Die belemmerden het zicht, enkel bovenaan, om de kanonnen te verbergen werden bomen aangeplant, en als brandhout.

Wat is dan het grote verschil? In 1880 toen overal het militaire nut van deze bouwwerken verminderde, is in Rijsel resoluut gekozen voor aanplanting van groen in plaats van gebouwen. Hierdoor is dit uitgegroeid tot een oase van groen, middenin een drukke stad. Sinds 1950 is er een zelfs een zoo, gratis.

Ideaal voor een daguitstap, perfect bereikbaar met de trein vanuit Gent…. En een echte inspiratiebron voor ons Citadelpark…..

http://www.mairie-lille.fr/fr/Cadre_de_vie/Les_parcs_et_jardins_de_la_ville/Parcs__jardins_et_promenades